Polityka prywatności

Informacje ogólne

Sklep producenta Smiths.pl w pełni respektuje prawo Użytkowników do prywatności. Szczególnie dbamy o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Zamawiając towar na stronie Smiths.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na tej stronie.

Smiths sp zoo jako właściciel smiths.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku zmian w Polityce Prywatności nie mają one wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajmy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników www.smiths.pl

Administrator danych osobowych;

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Smiths sp. zoo, ul. Rybnicka 20, 42-190 Mikołów, NIP: 954-24-20-861 (dalej Smiths sp. zoo).

W sprawach danych osobowych napisz do nas:
adres e-mail: [email protected] ,
adres pocztowy: Smiths sp. zoo, ul. Rybnicka 20, 42-190 Mikołów

Podstawa prawna i cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Smiths sp.zoo

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia działań sprzedażowych w sklepie internetowym smiths.pl w tym do:

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Smiths sp.zoo, którym jest:

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji w na stronie smiths.pl

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Dane osobowe konieczne do zrealizowania zamówienia:

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, niezbędnych do realizacji transakcji w sklepie smiths.pl:

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł dokonać zakupów w sklepie smiths.pl

Uprawnienia Smiths sp.zoo w zakresie przetwarzanych danych:

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

Udostępnianie danych osobowych:

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług , w tym w szczególności:

Twoje dane mogą być także udostępniane organom państwowym na mocy przepisów prawa

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Termin przechowywania danych osobowych:

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas wskazany w tym dokumencie w celach:

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązujący w Regulaminie lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Smiths sp.zoo zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z serwisu sklepu Smiths.pl

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kontakt

Firma zbierająca dane: jest Smiths sp. zoo. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt [email protected] lub listownie na adres Smiths sp. zoo, ul. Rybnicka 20, 42-190 Mikołów.

Twój Koszyk


Sprawdź
Trwa sprawdzanie...
Wprowadzony kod jest niepoprawny.
{{ cart.coupon.name }} -{{ cart.coupon.value | number:2 }} zł
Razem {{ cart.sum - (cart.coupon ? cart.coupon.value : 0) | number:2 }} zł